deutsch | english | français | русский | عربي | فارسی

پروژه

Instituts für soziale und kulturelle Bildung e.V. پروژه ای از طرف موسسه آموزش اجتماعی و فرهنگی LAMARA
است که از 15 سال به اینسو امور زنان را به پیش می برد. هدف ما آسان ساختن ادغام زنان مهاجر از طریق آموزش و ارایه
.مشاوره و همچنین پشتیبانی جهت غلبه بر عدم اطمینان و سرخورده گی آنها می باشد

برای رسیدن به این مامول ما مشوره های عملی زندگی با تاکید ویژه بر موضوعات مربوط به جنسیت تقدیم می داریم.  هدف از آن
.از بین بردن موانع در زمینه ی ارتباطات، میانجی گری و همراهی در کمک و مساعدت بیشتر در توسعه دیدگاه ها است

مشاوره ما اساسا به شکل محرمانه و در صورت درخواست به طور ناشناس انجام می یابد. مشاوران به طریقی که از نظر فرهنگی متناسب و حساس به تنوع است، کار می کنند. رویکرد مشاوره ما پیدا کردن راه حل است و منابعی را که مشتریان به همراه  می آورند، ادغام می کند.


مشاوره

خدمات اجتماعی•
لسان•
حرفه•
مسکن•
مراقبت از اطفال•
صحت•
خانواده•
هویت•
جورآمدن با زندگی روزمره•
تماس های اجتماعی با خانم های دیگر•


شخص تماس

تماس

Ansprechpartnerin
امیلی گروبرت

:تعیین وقت از طریق تلیفون

الإثنين والأربعاء 08:30 تا ساعت 15:30

تلیفون: 037146199041

الهاتف المحمول: 4915752387104

info@lamara.org :ایمیل


(موسسه آموزش اجتماعی و فرهنگی) Salute e.V. – Institut für soziales, kulturelles und gesundheitliches Lernen

19. Karl-Liebknecht-Str.
Chemnitz 09111


مسیر حرکت اتوبوس یا ترام:

ترام 3 یا 4 تا اومنی بوس بانهوف •
اتوبوس 32 یا 22 تا اومنی بوس بانهوف •